Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Hỏi - Đáp về một số vấn đề về Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 
                                             Nguyễn Văn Khởi
Câu 1:
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào?
Câu 2 :
            Những nội dung cơ bản về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay?
Câu 3 :
Trình bày hiểu biết của Anh, Chị trong việc phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân trong việc phấn đấu trở thành Đảng viên?
Câu 4:     
Vấn đề mà Anh, Chị tâm đắc nhất khi tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; Anh, Chị có những kiến nghị, đề xuất gì cho công tác tổ chức, truyền đạt nội dung, v.v... với Ban tổ chức lớp học nhằm rút kinh nghiệm tổ chức tốt hơn các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho sinh viên sau này?
Câu 1:
Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.
Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế của thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.
Đảng Cộng sản Việt Nam dược xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đáp ứng cơ bản yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng hiện nay, là cơ sở quan trọng tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là kết tinh của trí tuệ Việt Nam, là văn bản quy định nguyên tắc của Đảng do những những đảng viên ưu tú đại diện cho nhân dân Việt Nam soạn thảo và lấy ý kiến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân.
Điều 1 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về tiêu chuẩn của đảng viên như sau:
1.      Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.
2.      Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.
Điều 2 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về nhiệm vụ của đảng viên như sau:
1.      Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
2.      Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham những, lãnh phí và các biện pháp tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
3.      Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4.      Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
Điều 3 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về quyền hạn của đảng viên như sau:
1.      Được thông tin và thảo luận vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đương lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.
2.      Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
3.      Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.
4.      Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.
Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.
            Như vậy, các Điều 1, Điều 2, Điều 3 trong Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định một cách đầy đủ về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. Mỗi người khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng đều phải nghiêm túc thực hiện những quy định này về đảng viên để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch và vững mạnh như lời của Bác Hồ nhận định khi Đảng ta tròn 30 tuổi:
"Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.
Đảng ta là đạo đức, là văn minh,
Là  thống nhất, độc lập, là hoà bình ấm no”.
Câu 2:
            Hồ Chí Minh là một lãnh tụ thiên tài của nhân dân ta, là anh hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hóa thế giới. Suốt cuộc đời, Người hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Ham muốn tột bậc của người thật là giản dị: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Câu ấy được Bác nói khi trả lời các nhà báo nước ngoài vào đầu năm 1946. Câu nói ấy có ý nghĩa lớn lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng đất nước. Câu nói ấy thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc và giá trị đạo đức lớn lao.
            Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.
            Theo Người thì đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển và phát triển con người, như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Người nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Vì thế đạo đức là cái gốc của người cách mạng, một người muốn trở thành người cách mạng thì phải có đạo đức và thường xuyên rèn luyện đạo đức “Cũng như ngọc, càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Sinh thời Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc rèn luyện đạo đức, coi việc rèn luyện đạo đức trong đội ngũ cán bộ như một việc làm thường xuyên, giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng đạo đức cách mạng. Người nói rằng: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.
            Trong giai đoạn hiện nay, trước xu hướng toàn cầu hóa, sự hội nhạp kinh tế quốc tế đã làm cho văn hóa của các quốc gia có dịp để cộng hưởng nhau. Sản phẩm của sự giao thoa văn hóa là sự tồn tại của những nét văn hóa mang dáng dấp của phương Tây. Trước sự phát triển của nền kinh tế thì một bộ phận cán bộ chạy theo xu hướng thị trường ăn chơi, xa xỉ, suy thoái đạo đức, lối sống, quên đi nhiệm vụ cách mạng của mình. Sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân đang dần làm xói mòn lý tưởng cách mạng trong bộ phận cán bộ và các tầng lớp nhân dân, làm giảm tinh thần đoàn kết, giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
            Nhận định tình hình thực tế của sự xuống cấp về mặt đạo đức, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7 tháng 11 năm 2006 về việc thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mục đích của cuộc vận động là làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn  của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh… nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.
            Trải qua bốn năm thực hiện cuộc vận động, các địa phương, các ban ngành đoàn thể đã hưởng ứng nhiệt tình cuộc vận động. Các cấp, các ban ngành đoàn thể đã cụ thể hóa cuộc vận động thành những hành động cụ thể ví dụ như Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội thi “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  ngày 16 tháng 5 năm 2011. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động cuộc Hành trình xuyên Việt từ Làng Sen đến bến Nhà Rồng thu hút nhiều bạn thanh, thiếu niên, sinh viên và học sinh tham gia.
            Vậy nội dung cơ bản về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là gì? Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có bốn nội dung cơ bản sau:
            Một là, thực hiện “trung với nước, hiếu với dân”, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
            Chủ tịch Hồ Chí Minh mượn khái niệm “trung, hiếu” trong tư tưởng đạo đức truyền thống và đưa vào một nội dung mới “ Trung với nước, hiếu với dân” tạo nên một cuộc cách mạng trong quan niệm về đạo đức. Người nói: “Đạo đức cũ như người ngược xuống đất, chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời”. Người cho rằng trung với nước phải gắn liền hiếu với dân vì nước là nước của dân còn dân là chủ nhân của nước, bao nhiêu quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, cán bộ là đày tớ của dân chứ không phải là “quan cách mạng”. Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước; là suốt đời phấn đấu cho Đảng cho cách mạng. Hiếu với dân thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân hết lòng, người cách mạng là phải gần dân , kính trọng và học tập nhân dân, dựa vào dân và lấy dân làm gốc. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần:
            Thứ nhất, trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nền văn hóa, bảo vệ Đảng, chế độ và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích của đất nước, dân tộc.
            Thứ hai, luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân, tôn trọng nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị của dân, biết tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh của dân, tổ chức, động viên cho nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo, “làm giàu cho chính mình, cho đất nước”.
            Thứ ba, có ý chí vươn lên, thực hiện mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
            Thứ tư, có ý thức giữ gìn đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân của các thế lực thù địch, cơ hội.
            Thứ năm, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sang; ham học hỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
            Thứ sáu, giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân – gia đình – tập thể - xã hội; quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi, theo lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”
            Hai là, thực hiện đúng lời dạy: “ Cần, kiệm, liêm, chinh, chí công, vô tư” nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
            Người cách mạng phải thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” thường xuyên như lời dạy của người:
Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính
Thiếu một mùa, thì không thành trời
Thiếu một phương, thì không thành đất
Thiếu một đức, thì không thành người.
Cần siêng năng, chăm chỉ; lao động có kế hoạch, có hiệu quả, có năng suất với tinh thần tự lực cánh sinh.
Kiệm là tiết kiệm ( tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, tiết kiệm của cải..) của nước, của dân; “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”, không phô trương hình thức, không liên hoan chè chén lu bù.
Liêm là luôn tôn trọng của công và của dân. Phải “trong sạch không tham lam” tiền của địa vị danh tiếng.
Chính là thẳng thắn, đứng đắn. Người đưa ra một số yêu cầu: Đối với mình thì không được tự cao, tự đại, tự phụ, phải khiêm tốn học hỏi, phát triển cái hay, sửa chữa cái dở của minh. Đối với người – không nịnh người trên, không khinh người dưới, thật thà không dối trá. Đối với công việc thì phải để việc công lên trên, lên trước, việc thiện nhỏ mấy cũng làm, việc ác, nhỏ mấy cũng tránh.
Chí công vô tư, là công bằng không thiên tư, thiên vị; làm việc gì cũng không nghĩ đến mình trước, chỉ biết vì Đảng, vì dân tộc. “Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Chí công vô tư là nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.
Các đức tính : “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” là những đức tính mà mỗi đảng viên cần phải có và phải được thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, gắn chúng vào những việc làm thực tế thì việc học tập tu dưỡng mới có hiệu quả.
Thứ nhất là phải tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của tập thể, của chính mình một cách có hiệu quả.
Thứ hai là quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương hình thức.
Thứ ba là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, không để cho lợi ích cá nhân chi phối. Chống thói chạy theo danh vọng, địa vị, giành giật lợi ích cho mình, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt của công; cục bộ địa phương, thu vén cho gia đình, cá nhân.
Thứ tư là thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, bao che, giấu giếm khuyết điểm…
Kiên quyết chống bệnh lười biếng, chạy theo lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, làm dối, làm ẩu. Có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh, chống tham những, tiêu cự, loại trừ mọi biểu hiện vô liêm, bất chính ra khỏi đời sống xã hội.
Người cách mạng phải nêu cao những phẩm giá đạo đức của con người Việt Nam để trở thành đạo đức cách mạng. Trong tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” năm 1947, Bác căn dặn: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm ngày càng ít, mà những tính tốt như sau ngày càng thêm:
Nói tóm tắt, tính tốt ấy có năm điều: Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.
Nhân là thật thà yêu thương, hết long giúp đỡ đồng chí đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền.
Nghĩa là không có tâm tư, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đảng giao cho việc, thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói. Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn
Trí là không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, sang suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết xem việc. Vì vậy mà biết làm việc có lợi tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cân nhắc người tốt, đề phòng người gian.
Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sụ vinh hoa, phú quý, không chính đáng. Nếu cần thì phải có gan hy sinh cả tính mạng cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát.
Liêm là không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng. không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa”.
Ba là, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phụ vụ. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lãnh đạo gần dân, luôn luôn lắng nghe nhân dân, tôn trọng nhân dân, được nhân dân quý mến. Bác nhiều lần về thăm bà con nông dân, những câu hỏi: “Hầm trú ẩn có an toàn không? Mũ phòng không có chắc chắn không? Đồng bào có đủ ăn, đủ mặc không?” được Bác ân cần hỏi han đồng bào. Người luôn dạy cán bộ đảng viên việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân hết sức tránh; phải gần dân, hiểu dân, học dân, kính trọng nhân dân; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Người phê phán quyết liệt óc “quan cách mạng” và tự mình, Người thường xuyên đi xuống cơ sở để tìm hiểu, “lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người không quan trọng”. Cách mạng Tháng Tám thành công, cũng là lúc Việt Nam vừa trải qua nạn đói khủng khiếp, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương tăng gia sản xuất, mỗi tháng mỗi người nhịn ăn ba lần để góp gạo cứu đói, và Người cũng đóng góp lon gọn của mình như mọi người dân. Đi thăm trại tù binh trong chiến dịch Biên giới về, Người không có áo khoác ngoài vì Người đã cho tên quan ba thầy thuốc người Pháp bị rất cóng. Những tình cảm đó thật là lớn lao thể hiện lòng nhân ái, khoan dung, nhân hậu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Để thực hiện tốt những phẩm chất này, mỗi người cách mạng cần phải thực hiện:
Thứ nhất là mỗi cán bội, đảng viên của Đảng phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương.
Thứ hai là phải gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, khác phục cho được thói vô cảm, lãnh đạm, thờ ơ trước khó khăn, thắc mắc, những đau khổ của nhân dân.
Thứ ba là coi trọng tự phê bình và phê bình, “phải nghiêm khắc với chính mình”. Phê bình có mục đích trong sáng, có lý, có tình. Khắc phục bệnh chuộng hình thức, thích nghe lời khen (thậm chí xu nịnh), tâng bốc nhau, không dám nói thẳng, nói thật… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đồng thời, cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, vụ lợi mà “đấu đá”; nhân danh phê bình đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.
Bốn là, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghĩ giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sằng là bạn, đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới, phấn đấu vì độc lập, hòa bình và phát triển.
Nội dung chủ nghĩa quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng lớn và sau sắc. Đó là sự tôn trọng, hiểu biết, thương yêu và đoàn kết với giai cấp vô sản toàn thế giới, với tất cả các dân tộc và nhân dân các nước, với những người tiến bộ trên toàn cầu, chống lại mọi sự chia rẽ, hằn thù, bất bình đảng và phân biệt chủng tộc; chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, sôvanh, biệt lập và chủ nghĩa bành trướng bá quyền…
Để làm được những điều đó chúng ta cần phải:
Thứ nhất là tôn trọng độc lập, chủ quyền các nước khác, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cùng nhau phấn đấu vì hòa bình, phát triển, hợp tác, chống chiến tranh, đói nghèo, bất công, cường quyền, áp đặt trong quan hệ quốc tế. Với những vấn đề của quá khứ, lịch sử cần xóa bỏ mặc cảm, hận thù, nhìn về tương lai, xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc.
Thứ hai là chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong với nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2010 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Thứ ba là phải nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc; đấu tranh chống biểu hiện của dân tộc hẹp hòi, tự ti; đồng thời phê phán tư tưởng ngoại lai, vong bản, vọng ngoại, ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản.
Câu 3:
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng, chăm lo lo bồi dưỡng những người ưu tú trong giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp xã hội khác để bổ sung vào đội ngũ của mình. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự ưu tú, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, suốt đời trung thành phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước như Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định. Để trở thành một người đảng viên chúng ta phải thấm nhuần tư tưởng của Đảng, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; hiểu được đường lối, chính sách của Đảng và thực hiện tốt những việc sau:
Một là, cần xác định động cơ vào Đảng đúng đắn
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!... Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên”. Bác còn căn dặn nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cáo cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.
Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.
Trong thời kỳ xây dựng đất nước, mỗi thanh niên chúng ta ra sức nỗ lực phấn đấu trở thành một đảng viên cống hiến công sức, trí tuệ để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đáp ứng mong đợi của Đảng, của Bác Hồ và của toàn dân tộc ta. Muốn trở thành một đảng viên trước hết phải xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. Để có những động cơ vào Đảng đúng đắn của chúng ta phải làm gì?
Thứ nhất, đó là cần phải hiểu sâu sắc bản chất, mục đích của Đảng, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra; thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khác phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sỹ cách mạng.
Thứ hai, là trong điều kiện hòa bình, Đảng cầm quyền và cơ chế thị trường, mỗi người chúng ta nói chung, người đảng viên nói riêng, luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách và những cám dỗ quyền lực, tiền tài… Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Vì vậy mỗi người đảng viên phải xác định rõ động cơ vào Đảng của mình. Vào Đảng thì phải vững vàng với bản lĩnh chính trị không mơ hồ, thường xuyên trau dồi kiến thức, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng để có thể vững vàng trên con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn.
Hai là,  rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng.
Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn; trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không bao giờ giao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Đồng thời bản lĩnh chính trị còn thể hiện ở tinh thần độc lập, sáng tạo, không thụ động, ỷ lại, bảo thủ, trì trệ. Trong điều kiện hiện nay, khi cách mạng thế giới tạm lâm vào thoái trào, cần đặc biệt đến sự kiên định lập trường, quan điểm chính trị, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. Bản lĩnh chính trị còn thể hiện ở ý thức độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; ý thức về hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; ý thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân…
Để có được bản lĩnh chính trị vững vàng mỗi người chúng ta cần:
Thứ nhất, cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, giữ vững niềm tin. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mất phương hướng chính trị và có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.
Thứ hai, bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua hoạt động thực tiễn nên mỗi đảng viên cần thường xuyên rèn luyện mình qua thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị - xã hội. Chỉ có dự hiểu biết sâu rộng, trải nghiệm dày dạn qua trường học đấu tranh thực tiễn, chúng ta mới trở nên vững vàng, kiên định.
Thứ ba, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú, nhưng như lời Bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, Đó là điều chủ chốt nhất”. Trong Đảng ta, biết bao đồng chí đã vì dân, vì Đảng mà hy sinh oanh liệt, đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. Ngày nay đại bộ phận đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, được nhân dân quý mến và tin cậy. Đạo đức cách mạng hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa cá nhân, Chủ nghĩa cá nhân gây ra nhiều tai hại, có khi nghiêm trọng. Xây dựng đạo đức cách mạng phải đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Như Bác Hồ đã từng dạy: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta, phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”.
Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời, không ngừng nghỉ, như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Ngày nay, đạo đức cách mạng còn là ý chí, quyết tâm và góp sức đưa đất nước ngày càng phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính toán thiệt hơn với Đảng, lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ, muốn lựa chọn công việc theo ý thích và lợi ích cá nhân, sống cơ hội, thực dụng, coi đồng tiền là tất cả; lợi dụng cơ chế, chính sách để tham nhũng, lãng phí, làm giàu phi pháp…
Đạo đức cách mạng để rèn luyện thì cần phải gắn vào những việc làm cụ thể, lấy hiệu quả làm thước đo. Bác Hồ luôn đặt đạo đức bên cạnh tài năng để xây dựng con người cách mạng “vừa hồng, vừa chuyên”. Bác luôn gắn đạo đức với những hành động cụ thể, lời nói phải đi đôi với việc làm và hiệu quả trên thực tế. Bác nói: “Phải lấy kết quả thiết thực đã góp sức bao nhiêu cho sản xuất và lãnh đạo sản xuất mà đo ý chí cách mạng của mình. Hãy kiên quyết chống bệnh nói suông, thói vô trương hình thức, lối làm việc không nhằm mục đích nâng cao sản xuất”.
Thứ ba, là đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Mỗi người đều có tính cách riêng, sở thích riêng, đời sống riêng của bản thân của gia đình. Lợi ích riêng của cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên, lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. Bác Hồ dạy: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi với quần chúng, thực sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của tập thể, của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”.
Ba là nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong trong công việc, đảm bảo chất lượng công việc đem lại hiệu quả cao. Không những chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà một người đảng viên phải giám nghĩ giám làm, sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao phó trong mọi hoàn cảnh. Phải phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi. Để xứng đáng với vai trò gương mẫu, tiên phong “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Để làm tốt được nhiệm vụ được giao một người đảng viên phải có:
Thứ nhất là tinh thần nhiệt tình cách mạng đặc biệt là coi trọng và nâng cao năng lực trí tuệ là năng lực thực tiễn với tinh thần:
“Đèo cao thì mặc đèo cao
Trèo lên đỉnh núi ta cao hơn đèo”
Thứ hai là không ngừng học tập, thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn nghiệp vụ. Đảng không kết nạp những người lười học tập, hoặc học lấy lệ, chỉ cốt lấy bằng cấp, không thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu.
Thứ ba là cần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn gắng với năng lực thực tiễn để ứng dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.
Bốn là gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội.
Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Phải hòa mình với quần chúng, tin tưởng, am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Chăm lo lợi ích, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Một đảng viên là được nhân dân yêu mến và tin cậy và sinh hoạt trong một tổ chức thì người đảng viên đó phải là người gắn bó với tập tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khu phố; tôn trọng, chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực, sai trái, mà luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, vận động mọi người đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra.
Chỉ có hoạt động trong một tập thể thì một người mới có điều kiện để tham gia các hoạt động nên một người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua hoạt động đoàn thể mới thể hiện được vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng phát huy tính tiên phong, gương mẫu là những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng. Trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người trong độ tuổi thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là đoàn viên ưu tú.
Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; chống tệ nạn xã hội, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Năm là, tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở.
Để được đứng trong hành ngũ của Đảng, người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. Vì vậy, tham gia xây dựng tổ chức đảng cơ sở trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng.
Nội dung của xây dựng Đảng cơ sở của người phấn đấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối, của Đảng, pháp luật chính sách của Nhà nước; phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân và động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước.
Tham gia xây dựng Đảng cơ sở bao gồm các nội dung sau:
Thứ nhất là, tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. góp phần tích cực đưa những chủ trương , nhiệm vụ đó vào cuộc sống, tạo ra bước phát triển mới của cơ sở, đơn vị, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.
Thứ hai là, chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức đảng.
Thứ bà là, tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
Thứ tư là, tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.
Thứ năm là,  tham gia góp ý kiến với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vũng mạnh
Thứ sáu là, tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ dể xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên, tích cực, trung thực; kích động, chia rẽ đoàn kết, gây rối nội bộ.

Liên hệ bản thân:
Trong thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, mỗi người chúng ta phải nhận thức được mình phải làm gì cho đất nước phát triển. Mỗi người dù là học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức, người nông dân hay công nhân phải tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong một nhóm, một tập thể, một tổ chức mà mình là thành viên. Đối với sinh viên thì việc học tập và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ tiên quyết cho sự phát triển của mình. Nhưng bên cạnh nhiệm vụ học tập và nghiên cứu khoa học là những hoạt động khác giúp sinh viên có được những kỹ năng cơ bản tạo tiền đề cho những bước đường sau này. Đó thực sự là những kỹ năng cần thiết cho mỗi sinh viên khi còn là thành viên của môi trường đại học. Được học tập và rèn luyện trong môi trường đại học, mỗi sinh viên chúng ta cần tự hòa rằng chúng ta có đủ những điều kiện để phát triển bản thân cả về trí tuệ, hiểu biết, kinh nghiệm, kỹ năng… Vì vậy mỗi chúng ta phải xác định cho mình những mục tiêu để phấn đâu đạt được trong từng giai đoạn cụ thể, phát huy hết tinh thần, sức lực và trí tuệ phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra.
Là một sinh viên năm tư ngành xã hội học, bản thân tôi hiểu rằng phải ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động do lớp, khoa tổ chức, nâng cao năng lực và dần hình thành cho mình những kỹ năng để phát triển bản thân. Trong bốn năm được học tập và rèn luyện trên mái trường Đại học Đà Lạt bản thân tôi nghiêm chỉnh chấp hành tốt những nội quy, quy định của Nhà trường đề ra. Bản thân cũng có nhiều hoạt động cùng các bạn trong lớp nhằm hưởng ứng phong trào do Ban Chấp hành Đoàn Khoa Xã hội học và Công tác xã hội tổ chức. Đó là những phong trào thể dục thể thể thao, văn hóa văn nghệ do Đoàn Khoa phát động.
Trong năm thứ ba và năm thứ tư, theo chương trình đào tạo của Nhà trường đối với sinh viên ngành Xã hội học thì có một học phần mà tôi cho rằng nó là một cơ hội thực tế để mỗi sinh viên có thể vừa ứng dụng những gì học được từ Nhà trường vào thực tiễn, vừa là dịp để chúng tôi thiết lập được mối quan hệ , phát triển kỹ năng của mình hơn. Bản thân tôi trong dịp thực tập này cũng thấy mình năng nổ trong công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hơn nữa mối quan hệ với mọi người, hiểu các bạn và lắng nghe những chia sẻ của các bạn với một trách nhiệm là một Phó đoàn thực tập số 3. Chính với trách nhiệm trong hai đợt thực tập này, bản thân tôi thấy mình có được những kinh nghiệm quý báu giống như một dịp để trải nghiệm và đã làm tốt được những nhiệm vụ được giao. Kết thúc hai đợt thực tập tôi cũng để lại nhiều ấn tượng cho mọi người.
Cùng học tập, cùng làm việc và tham gia các hoạt động trong tập thể lớp, tập thể Khoa, bản thân tôi luôn hiểu rằng để có được một môi trường học tập tốt thì phải phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên; ham học hỏi, phát huy tinh thần chủ động trong học tập và nghiên cứu; chủ động, tích cực trong các phong trào của lớp, của Khoa; tham gia các hoạt động xã hội để thiết lập cho mình những mối quan hệ; tiếp cận người dân, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân nơi mình cư trú; tích cực rèn luyện đạo đức, nâng cao lý luận, chủ động sáng tạo trong mọi tình huống.
Tuy là sinh viên, nhưng tôi thường xuyên nghiên cứu tìm hiểu về Đảng, về các chính sách của Đảng và Nhà nước để tích lũy cho mình những kiến thức cần thiết về Đảng, Nhà nước; tìm hiểu về Đảng và Nhà nước giúp bản thân vừa phục vụ cho môn học vừa nâng cao khả năng lý luận để phấn đấu trở thành một đảng viên; nắm vững đường lối cách mạng của Đảng, lý luận về con đường đưa đất nước đi lên của Đảng ta v.v... Từ đó xác định được bản thân cần phấn đấu như thế nào để trở thành một đảng viên. Đưa ra mục tiêu phấn đấu và ra sức phấn đâu đạt được mục tiêu:
Mục tiêu trước mắt của bản thân là phải phấn đấu học tập tốt và thường xuyên tu dưỡng đạo đức. Muốn làm được điều này thì trước hết phải nhìn lại những công việc mình đã làm, thường xuyên phê bình và tự phê bình bản thân, đưa ra những công việc cụ thể phải làm trong những giai đoạn cụ thể và trên hết đó là việc học tập. Tuy nhiên bản thân mỗi người tự mình đặt ra kế hoạch là phù hợp nhưng kế hoạch đó phải tính đến tính nhóm, tính tập thể tức là kế hoạch trong công việc của mình có sự hợp tác của nhiều người nhưng không làm tổn hại đến lợi ích của một người nào. Điều này chứng tỏ cá nhân phải đặt mình trong một nhóm, một tập thể nên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để mỗi người trong nhóm, trong tập thể đều quý mến.
Mục tiêu thứ hai mà bản thân cần phải tham gia nhiều các hoạt động hơn nữa. Hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội giúp chúng ta phát triển kỹ năng vì thế bản thân tôi luôn tự mình đặt ra kế hoạch để tham gia các hoạt động cùng lớp, cùng Đoàn.
Câu 4:
Tham gia lớp “Bồi dưỡng kết nạp Đảng” do Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt tổ chức, bản thân tôi cảm thấy một niềm vinh dự và tự hào. Được học tập từ những bài giảng của các thầy, tôi thấy mình đã tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Được tiếp xúc và học tập cùng các bạn học viên ưu tú được tuyển chọn từ các Chi đoàn, tôi cũng đã học hỏi được từ các bạn rất nhiều. Kiến thức mà tôi học được từ các thầy là kiến thức cụ thể và thực tế nhất về Cương lĩnh của Đảng, về lịch sử Đảng ta, về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, về nội dung, những vấn để thực tiễn của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  và làm thế nào để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thứ mà tôi học hỏi được từ các bạn học viên đó là sự chia sẻ tình cảm, cảm xúc với nhau, tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, sáng tạo.
Trải qua bốn ngày học tập liên tục, mọi người dường như ai cũng mệt mỏi nhưng điểm trên nét mặt của mọi người vẫn là niềm tự hào, tinh thần ham học hỏi của sinh viên. Những câu hỏi của các bạn sinh viên về làm thế nào để trở thành đảng viên trong môi trường đại học đã thu hút được nhiều những sự chú ý của các bạn học viên. Trao đổi thẳng thắn với các học viên, Thầy Nguyễn Duy Mậu cũng đã giải đáp thỏa đáng những câu hỏi mà các bạn đưa ra. Nhiều những câu hỏi để lại những nụ cười, niềm tin và sự háo hức được giải đáp để mỗi học viên có thể biết được và phấn đấu thực hiện. Đối với học viên tham gia học tập tại lớp “Bồi dưỡng kết nạp Đảng” ai cũng hiểu rằng mình là một sinh viên ưu tú của lớp được cử đi tham gia lớp học thì mình phải phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng tin cậy của tập thể lớp. Vì thế trên khuôn mặt của các bạn luôn rạng ngời vẻ phấn khởi và hăng say học tập. Lớp học hơn hai trăm học viên nhưng rất trật tự, chỉ nghe những lời giảng của Thầy, đó thực sự là một không gian để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm. Mỗi người tham gia lớp học đều có những cảm xúc khác nhau thật khó tả. Một cảm xúc mà để lại trong lòng mỗi người nói riêng và cả lớp nói chung một sự lưu luyến và tiếc thương vô hạn là khi chúng ta được xem một thước phim về “Lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Một số học viên đã khóc, tôi cũng dưng dưng nước mắt, cả phòng học như chìm vào trong một cảm xúc tiếc thương vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Người đã ra đi nhưng tinh thần, ý chí, và những bài học của Người dạy vẫn còn nguyên giá trị vĩnh hằng. Để tỏ lòng thành kính về công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi học viên chúng ta cần quyết tâm thực hiện những lời thề như trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do Bác Lê Duẩn đọc khi Bác Hồ rời xa chúng ta:
“Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:
Đem hết sức mình tiếp tục thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào.
Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:
Hết lòng hết sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, làm hạt nhân cho khối đoàn kết toàn dân, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam hoàn toàn thắng lợi.
Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:
Luôn luôn phát huy tình cảm quốc tế trong sáng của HỒ CHỦ TỊCH, hết lòng góp sức vào việc khôi phục và tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa và giữa các Đảng anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản; thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc Đông Dương; ra sức ủng hộ phong trào cách mạng của nhân dân các nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
Vĩnh biệt Người, chúng ta thề:
Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của HỒ CHỦ TỊCH. Noi gương Người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cà bách chiến bách thắng của HỒ CHỦ TỊCH tới đích cuối cùng”.
Trên đây thực sự là những giây phút mà tôi tâm đắc nhất. Chính những giây phút này đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc đặc biệt là cảm xúc về “Lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Một thước phim để lại giá trị lịch sử sâu sắc nhất đối với từng người Việt Nam từ già đến trẻ, từ học sinh sinh viên đến các cán bộ công nhân viên chức.
Những kiến nghị và đề xuất:
Trước hết cho phép em xin chân thành cám ơn Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức cho chúng em tham gia học tập và mở rộng kiến thức hơn nữa về Đảng Cộng sản Việt Nam qua lớp học này. Trong quá trình học tập chúng em đã được sự giảng dạy tận tình của các Thầy điều đó thực sự là một yếu tố quan trọng để lớp học được diễn ra thành công. Tuy nhiên, thời gian tổ chức lớp học cũng là lúc mà chúng em đang bước vào mùa thi kết thúc học kỳ. Vì vậy chúng em cũng gặp một chút những khó khăn trong việc học tập và làm bài thu hoạch nên em cũng có ý kiến về việc tổ chức lớp học có phù hợp hơn để chúng em có thể sắp xếp việc học, việc thi. Xin trân trọng cám ơn Ban tổ chức lớp học.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét